Oferta przyrodnicza kierowana jest do dzieci i młodzieży i wszystkich zainteresowanych naturą.

W bliskiej okolicy istnieje sieć obszarów Natura 2000 obejmująca:

-         obszary specjalnej ochrony ptaków,

-         specjalne obszary ochrony siedlisk,

-         obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptaków to teren wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach mają one korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju. Mamy taki obszar w swoim sąsiedztwie, jest to Puszcza Notecka o powierzchni 178 255,8ha z jedym z największych w kraju – kompleksów leśnych. Na terenie Puszczy występują różne rodzaje wydmy. Z wyższych wzniesień wydmowych, gdzie stoją wieże obserwacyjne ochrony przeciwpożarowej, rozciągają się piękne widoki na bory Puszczy. Przedmiotem ochrony w Puszczy Noteckiej są: bielik, bąk, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gąsiorek, jarzębatka, kania czarna, kania ruda (w pobliżu naszego gospodarstwa), lelek ,lerka, łabędź krzykliwy, podgorzałka, puchacz, rybołów, zimorodek, żuraw oraz gęś białoczelna, gęś zbożowa, gągoł, łabędź niemy i nurogęś.

Link do strony dla zainteresowanych  obszary natura 2000

Specjalne obszary ochrony siedlisk tworzone są w celu zachowania wyjątkowo cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. W naszej okolicy są to: Dolina Kamionki , Jezioro Kubek, Jezioro Mnich, Ostoja Międzychodzko – Sierakowska i Sieraków.

W Dolinie Kamionki znajdują się dwa rezerwaty: Kolno Międzychodzkie i Dolina Kamionki. Kolno Międzychodzkie to rezerwat utworzony w celu ochrony lasu liściastego w typie grądu i łęgu jesionowo – olszowego.

Dolina Kamionki to rezerwat utworzony w celu ochrony bogatych lasów liściastych wraz z licznymi obszarami żródliskowymi oraz najbardziej górskim fragmentem koryta Kamionki. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko pełnika europejskiego oraz okazy cisu.

Nad Jeziorem Kubek o obszarze ponad 1ha chronionych jest 7 typów siedlisk przyrodniczych, z których dominującymi są siedliska wodne oraz siedliska leśne. Gatunkiem zwierzęcia stanowiący przedmiot ochrony obszaru jest wilk.

Przedmiotem ochrony nad jeziorem Mnich o obszarze 46 ha są również siedliska wodne .

Ostoja Międzychodzko - Sierakowska zajmuje obszar 7591 ha, a chronionych jest tam 5 typów siedlisk przyrodniczych, z których dominującymi są siedliska wodne oraz siedliska leśne. Zwierzętami chronionymi są tam: bóbr europejski, nocek duży, kumak nizinny i traszka grzebieniasta.

Przedmiotem ochrony w miejscowości Sieraków jest nocek duży.

Gospodarstwo nasze położone jest na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Został on utworzony w celu ochrony polodowcowego krajobrazu części Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, o rzeźbie urozmaiconej wzgórzami morenowymi, wydmami, dolinami rzek i rynnami jezior. W parku jest ponad 50 jezior polodowcowych o powierzchni ponad 1ha i wiele mniejszych zbiorników wodnych. Bogata jest zarówno flora jak i fauna parku. Na terenach leśnych żyją: jelenie, daniele, sarny, dziki, wilki, borsuki i lisy, w wodach występuje: bóbr, wydra, piżmak i karczownik. Godna uwagi jest również awifauna parku. Stwierdzono tu 216 gatunków ptaków w tym 165 lęgowych. Teren parku jest jedną z ważniejszych ostoi lęgowych w Wielkopolsce. Na terenie parku istnieje Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie. Funkcję ośrodka pełni zespół dworsko-parkowy: odrestaurowany stary dwór, nowo wybudowana baza noclegowa, park przydworski z 2 pomnikami przyrody oraz kilkuhektarowy teren pełniący funkcję dydaktyczno - rekreacyjną. Wyposażenie Ośrodka w niezbędne instrumenty i kadrę umożliwia profesjonalne przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody i ekologii.

Więcej informacji na stronie www.ekoedukacja.com.pl

Polodowcowy krajobraz parku podziwiać można z wyznaczonych punktów widokowych: w Lężeczkach i Grobii.